مطالعه این کتاب فقط ۳۰ دقیقه از شما زمان میگیرد اما می تواند نقطه عطف زندگی شما باشد

  • با مطالعه این کتاب  متوجه می شوید که چرا تا کنون هدفی در زندگی نداشتید
  • یاد می گیرید معیارهای انتخاب یک هدف مناسب چه هستند
  • با استفاده از روش هدفگذاری “مدار” اهداف مهم و مناسب زندگی خود را شناسایی می کنید 

برای دانلود کتاب فرم زیر را پر کنید